१. ऐन 

 • लमही नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७४
 • लमही नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४
 • लमही नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५
 • लमही नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ऐन, २०७५
 • लमही नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५

२. नियमावली 

 • नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियामावली, २०७४
 • नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियामावली, २०७४
 • लमही नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४

३. कार्यविधि 

 • नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
 • लमही नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४
 • लमही नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५
 • लमही नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
 • लमही नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
 • “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
 • लमही नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

४. निर्देशिका ̸ दिग्दर्शन ̸आचारसहिंता 

 • लमही नगरपालिकाको वार्षिक योजना तर्जुमा दिग्र्दशन, २०७४
 • लमही नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
 • ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५