तलिका नं ५.: साक्षरता सम्बन्धी विवरण

वडा नं.

साक्षरता

जम्मा जनसंख्या

प्रतिसत

1. 

4991

6034

82.71

2. 

4148

6034

68.74

3. 

6586

8426

78.16

4. 

5885

6532

90.09

5. 

7995

8890

89.93

6. 

4975

5370

93.87

7. 

4655

5446

85.48

8. 

4791

5404

88.66

9. 

3306

4287

77.12

जम्मा

47332

56423

83.88

 

तालिका नं. .: लमही नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरु सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.

विद्यालयको नाम

ठेगाना

1. 

वालोदय आधारभुत विध्यालय

वडा नं १

2. 

प्रा.वि. शितलपुर

वडा नं १

3. 

सुर्यविनायक मा.वि.

वडा नं १

4. 

दिव्य प्रा.वि.

वडा नं १

5. 

बर्नहर्ट एकेडेमी

वडा नं १

6. 

वाल शिक्षा निकेतन

वडा नं १

7. 

वृहस्पती बो. स्कूल

वडा नं १

8. 

फ्युचर वो स्कूल

वडा नं २

9. 

श्री हिमाल आ.वि.

वडा नं २

10. 

श्री मा.वि. सोनपुर

वडा नं २

11. 

श्री प्रार्थमिक वनकट्टा

वडा नं २

12. 

श्री रात्री प्रा. वि.

वडा नं २

13. 

श्री वालजनता मा.वि.

वडा नं ३

14. 

श्री मा. वि. फल्कापुर

वडा नं ३

15. 

श्री वालतारा आ. वि.

वडा नं ३

16. 

श्री वालजनता आ.वि.

वडा नं ३

17. 

श्री टिकुलीगढ प्रा. वि.

वडा नं ३

18. 

शिद्धवावा एकेडेमी

वडा नं ३

19. 

राप्ति सनराइज वो स्कूल

वडा नं ३

20. 

घुम्ना मा.वि.

वडा नं ४

21. 

घुम्ना लिटिल स्टार

वडा नं ४

22. 

श्री खिम व शाह मा.वि.

वडा नं ५

23. 

रोजी वर्डस उ.मा.वि.

वडा नं ५

24. 

प्रीन्स इ. वो स्कूल

वडा नं ५

25. 

सनलाइट उ.मा.वि.

वडा नं ५

26. 

ज्योतिषमति विद्यापिठ

वडा नं ५

27. 

इन्द्र सिहं नमुना ई. वो स्कूल

वडा नं ५

28. 

देवी कुइन मन्टेस्वरी

वडा नं ५

29. 

साधना ई. वो. स्कूल

वडा नं ५

30. 

गुडलाइफ स्कूल

वडा नं ५

31. 

देउखुरी स्कूल

वडा नं ५

32. 

मदरसा सन्नत अहेल पैजानी

वडा नं ५

33. 

मदरसा नुरुल इस्लाम

वडा नं ५

34. 

एन्जल कुइन मन्टेस्वरी

वडा नं ५

35. 

दुमदुमा प्रा. वि.

वडा नं ६

36. 

श्री आर्दश उ.मा.वि.

वडा नं ६

37. 

गोरखा वो स्कूल

वडा नं ६

38. 

देउखुरी पब्लिक स्कूल

वडा नं ६

39. 

अर्जुन नि.मा.वि.

वडा नं ७

40. 

सदवरीया एकेडेमी वो स्कूल

वडा नं ७

41. 

दिव्य नेशनल

वडा नं ७

42. 

 राप्ति मा.वि.

वडा नं ८

43. 

राप्ति ग्यालेक्सी

वडा नं ८

44. 

ज्ञानज्योती नि.मा.वि.

वडा नं ८

45. 

भरत कुण्ड प्रा. वि.

वडा नं ८

46. 

मा.वि. अमेलीया

वडा नं ९

47. 

प्रा.वि. भिउसनपुर

वडा नं ९

48. 

प्रा.वि. भरदवा

वडा नं ९

49. 

मा.वि. वगरवावा

वडा नं ९

50. 

क्रियटिभ एकेडेमी

वडा नं ९

 

तालिका नं: .३ शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी विवरण

विद्यालयको नाम, ठेगाना

वडा नम्बर

अपाङ्ग विद्यार्थी श्रोत कक्षा (भएको/

नभएको)

CBEGRA कार्यान्वयन (भएको/

नभएको)

एकीकृत पाठ्यक्रम (भएको/

नभएको)

इन्टरनेट सुविधा (भएको/

नभएको)

छुट्टै प्रधानाध्यापक दरबन्दी (भएको/

नभएको)

वालोदय आधारभुत

विध्यालय

वडा नं १

नभएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

प्रा.वि. शितलापुर

सुर्यविनायक

वडा नं १

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

सुर्यविनायक मा.वि.

वडा नं १

नभएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

दिव्य प्रा. वि.

वडा नं १

नभएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

वर्नहर्ट एकेडेमी

वडा नं १

नभएको

नभएको

भएको

भएको

भएको

वाल शिक्षा निकेतन

वडा नं १

नभएको

नभएको

भएको

नभएको

नभएको

वृहस्पती बो. स्कूल

वडा नं १

नभएको

नभएको

भएको

नभएको

नभएको

फ्युचर वो. स्कूल

वडा नं २

नभएको

नभएको

नभएको

भएको

नभएको

श्री हिमाल .वि.

वडा नं २

नभएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

श्री मा.वि. सोनपुर

वडा नं २

नभएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

श्री प्रार्थमिक बनकट्टा

वडा नं २

भएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

श्री रात्री प्रा. वि. 

 

वडा नं २

भएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

श्री बालजनता

मा.वि.

वडा नं ३

नभएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

श्री मा.वि. फल्कापुर

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

श्री वालतारा . वि.

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

श्री वालजनता .वि.

वडा नं ३

नभएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

श्री टिकुलीगढ प्रा.वि.

वडा नं ३

नभएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

शिद्धवावा एकेडेमी

वडा नं ३

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

राप्ति सनराइज वो. स्कूल

वडा नं ३

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

घुम्ना मा.वि.

वडा नं ४

नभएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

घुम्ना लिटिल स्टार

वडा नं ४

नभएको

नभएको

भएको

नभएको

नभएको

श्री खिम व.शाह मा.वि.

वडा नं ५

नभएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

रोजी वर्डस उ.मा.वि.

वडा नं ५

नभएको

नभएको

भएको

भएको

भएको

प्रीन्स इ.वो.स्कूल

वडा नं ५

नभएको

नभएको

भएको

भएको

भएको

सनलाइट उ.मा.वि.

वडा नं ५

भएको

नभएको

नभएको

भएको

भएको

ज्योतिषमति विद्यापिठ

वडा नं ५

भएको

नभएको

भएको

भएको

भएको

जइन्द्र सिहं नमुना ई.वो. स्कूल

वडा नं ५

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

वेवी कुइन मन्टेस्वरी

वडा नं ५

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

साधना ई. वो. स्कूल

वडा नं ५

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

देउखुरी स्कूल

वडा नं ५

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

मदरसा सन्नत अहेल पैजानी

वडा नं ५

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

मदरसा नुरुल इस्लाम

वडा नं ५

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

एन्जल कुइन  मन्टेस्वरी

वडा नं ५

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

दुमदुमा प्रा.वि.

वडा नं ६

नभएको

नभएको

भएको

नभएको

नभएको

श्री आर्दश .मा.वि.

वडा नं ६

 

नभएको

भएको

भएको

नभएको

गोरखा वो.स्कूल

वडा नं ६

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

देउखुरी पव्लिक स्कूल

वडा नं ६

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

अर्जुन नि.मा.वि.

वडा नं ७

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

सदवरीया एकेडेमी वो.स्कूल

वडा नं ७

नभएको

नभएको

भएको

नभएको

नभएको

दिव्य नेशनल

वडा नं ७

नभएको

नभएको

भएको

नभएको

नभएको

राप्ति मा.वि.

वडा नं ८

नभएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

राप्ति ग्यालेक्सी

वडा नं ८

नभएको

नभएको

भएको

भएको

नभएको

ज्ञानज्योती नि.मा.वि.

वडा नं ८

भएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

भरत कुण्ड प्रा.वि

वडा नं ८

नभएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

मा.वि. अमेलीया

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

भएको

नभएको

प्रा.वि. भिउसनपुर

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

प्रा.वि. भरदवा

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

नभएको

नभएको

मा.वि. वगरवावा

वडा नं ९

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

क्रियटिभ एकेडेमी

वडा नं ९

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

 

 

तालिका नं .: बालमैत्री शिक्षा सम्बन्धी विवरण

विद्यालयको नाम र ठेगाना

वडा नम्बर

विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन (भएको/

नभएको)

विद्यालय सुधार योजना

अद्यावधिक (भएको/

नभएको)

बाल क्लब गठन (भएको/

नभएको)

बालमैत्री

शिक्षण

विधिको प्रयोग (भएको/

नभएको)

वालोदय आधारभुत

विध्यालय

वडा नं १

भएको

भएको

भएको

भएको

प्रा.वि. शितलापुर

सुर्यविनायक

वडा नं १

भएको

भएको

भएको

भएको

सुर्यविनायक मा.वि.

वडा नं १

भएको

भएको

भएको

भएको

दिव्य प्रा. वि.

वडा नं १

भएको

भएको

भएको

भएको

वर्नहर्ट एकेडेमी

वडा नं १

भएको

भएको

भएको

भएको

वाल शिक्षा निकेतन

वडा नं १

भएको

भएको

भएको

भएको

वृहस्पती बो. स्कूल

वडा नं १

भएको

भएको

भएको

भएको

फ्युचर वो. स्कूल

वडा नं २

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री हिमाल .वि.

वडा नं २

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री मा.वि. सोनपुर

वडा नं २

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री प्रार्थमिक बनकट्टा

वडा नं २

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री रात्री प्रा. वि. 

 

वडा नं २

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

श्री बालजनता

मा.वि.

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री मा.वि. फल्कापुर

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री वालतारा . वि.

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री वालजनता .वि.

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री टिकुलीगढ प्रा.वि.

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

शिद्धवावा एकेडेमी

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

राप्ति सनराइज वो. स्कूल

वडा नं ३

भएको

भएको

भएको

भएको

घुम्ना मा.वि.

वडा नं ४

भएको

भएको

भएको

भएको

घुम्ना लिटिल स्टार

वडा नं ४

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री खिम व.शाह मा.वि.

वडा नं ५

नभएको

नभएको

नभएको

नभएको

रोजी वर्डस उ.मा.वि.

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

प्रीन्स इ.वो.स्कूल

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

सनलाइट उ.मा.वि.

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

ज्योतिषमति विद्यापिठ

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

जइन्द्र सिहं नमुना ई.वो. स्कूल

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

वेवी कुइन मन्टेस्वरी

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

साधना ई. वो. स्कूल

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

देउखुरी स्कूल

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

मदरसा सन्नत अहेल पैजानी

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

मदरसा नुरुल इस्लाम

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

एन्जल कुइन  मन्टेस्वरी

वडा नं ५

भएको

 

भएको

 

दुमदुमा प्रा.वि.

वडा नं ६

भएको

भएको

भएको

भएको

श्री आर्दश .मा.वि.

वडा नं ६

भएको

भएको

भएको

भएको

गोरखा वो.स्कूल

वडा नं ६

भएको

भएको

भएको

नभएको

देउखुरी पव्लिक स्कूल

वडा नं ६

भएको

भएको

भएको

नभएको

अर्जुन नि.मा.वि.

वडा नं ७

भएको

भएको

भएको

भएको

सदवरीया एकेडेमी वो.स्कूल

वडा नं ७

भएको

भएको

भएको

भएको

दिव्य नेशनल

वडा नं ७

भएको

भएको

भएको

भएको

राप्ति मा.वि.

वडा नं ८

भएको

भएको

भएको

भएको

राप्ति ग्यालेक्सी

वडा नं ८

भएको

भएको

भएको

भएको

ज्ञानज्योती नि.मा.वि.

वडा नं ८

भएको

भएको

भएको

भएको

भरत कुण्ड प्रा.वि

वडा नं ८

भएको

भएको

भएको

भएको

मा.वि. अमेलीया

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

भएको

प्रा.वि. भिउसनपुर

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

भएको

प्रा.वि. भरदवा

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

भएको

मा.वि. वगरवावा

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

भएको

क्रियटिभ एकेडेमी

वडा नं ९

भएको

भएको

भएको

भएको

 

 

 

 

तालिका नं ५. : छात्रवृत्ती तथा लक्षित सुविधाको विवरण 

विद्यालयको

नाम र ठेगाना

वडा नम्बर

छात्रवृत्तीको किसिम अनुसार

दलित

अपाङ्ग

विपन्न

जेहेन्दार

अन्य सुविधा

छात्र

छात्रा

छात्र

छात्रा

छात्र

छात्रा

छात्र

छात्रा

छात्र

छात्रा

छात्र

छात्रा

वालोदय आधारभुत

विध्यालय

वडा नं १

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रा.वि. शितलापुर

सुर्यविनायक

वडा नं १

22

18

1

1

 

7

 

 

 

 

 

 

सुर्यविनायक मा.वि.

वडा नं १

20

12

 

 

 

 

4

2

 

 

 

 

दिव्य प्रा. वि.

वडा नं १

13

10

 

 

14

45

 

 

5

 

 

 

वर्नहर्ट एकेडेमी

वडा नं १

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

वाल शिक्षा निकेतन

वडा नं १

 

 

 

2

 

 

5

3

15

15

 

 

वृहस्पती बो. स्कूल

वडा नं १

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

फ्युचर वो. स्कूल

वडा नं २

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

श्री हिमाल .वि.

वडा नं २

 

 

 

 

 

 

10

11

5

7

 

 

श्री मा.वि. सोनपुर

वडा नं २

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

श्री प्रार्थमिक बनकट्टा

वडा नं २

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री रात्री प्रा. वि. 

 

वडा नं २

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री बालजनता

मा.वि.

वडा नं ३

6

1

 

1

 

 

6

14

 

 

 

 

श्री मा.वि. फल्कापुर

वडा नं ३

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री वालतारा . वि.

वडा नं ३

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री वालजनता .वि.

वडा नं ३

4

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री टिकुलीगढ प्रा.वि.

वडा नं ३

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शिद्धवावा एकेडेमी

वडा नं ३

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

राप्ति सनराइज वो. स्कूल

वडा नं ३

 

 

 

 

3

4

6

6

 

 

 

 

घुम्ना मा.वि.

वडा नं ४

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

घुम्ना लिटिल स्टार

वडा नं ४

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

श्री खिम व.शाह मा.वि.

वडा नं ५

31

27

 

 

 

 

2

2

5

6

 

 

रोजी वर्डस उ.मा.वि.

वडा नं ५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रीन्स इ.वो.स्कूल

वडा नं ५

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

सनलाइट उ.मा.वि.

वडा नं ५

15

20

 

2

15

20

20

30

25

27

 

 

ज्योतिषमति विद्यापिठ

वडा नं ५

 

2

 

1

1

 

21

23

9

9

 

 

जइन्द्र सिहं नमुना ई.वो. स्कूल

वडा नं ५

8

12

 

 

14

16

22

18

15

18

 

 

वेवी कुइन मन्टेस्वरी

वडा नं ५

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

साधना ई. वो. स्कूल

वडा नं ५

3

2

 

 

6

4

3

3

2

2

 

 

देउखुरी स्कूल

वडा नं ५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मदरसा सन्नत अहेल पैजानी

वडा नं ५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मदरसा नुरुल इस्लाम

वडा नं ५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एन्जल कुइन  मन्टेस्वरी

वडा नं ५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दुमदुमा प्रा.वि.

वडा नं ६

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री आर्दश .मा.वि.

वडा नं ६

30

35

1

1

 

 

18

4

35

35

 

 

गोरखा वो.स्कूल

वडा नं ६

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

देउखुरी पव्लिक स्कूल

वडा नं ६

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अर्जुन नि.मा.वि.

वडा नं ७

15

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदवरीया एकेडेमी वो.स्कूल

वडा नं ७

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार

 

 

 

 

 

 

 

दिव्य नेशनल

वडा नं ७

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राप्ति मा.वि.

वडा नं ८

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

राप्ति ग्यालेक्सी

वडा नं ८

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ज्ञानज्योती नि.मा.वि.

वडा नं ८

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरत कुण्ड प्रा.वि

वडा नं ८

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मा.वि. अमेलीया

वडा नं ९

12

12

 

3

 

 

1

2

 

 

 

 

प्रा.वि. भिउसनपुर

वडा नं ९

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रा.वि. भरदवा

वडा नं ९

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मा.वि. वगरवावा

वडा नं ९

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्रियटिभ एकेडेमी

वडा नं ९

 

.पा.

 

को

नियम

 

अनुसार