शिक्षा मानव जिवनको लागि अति आवश्यक छ । शिक्षाले नै मानिसको जिवन खुसी र सुखी हुने गर्दछ । शिक्षा विना मानिस अधुरो र अपुरो हुन्छ । मानव जिवन र समाज विकासको लागि शिक्षा नभै हुंदैन । शिक्षा औपचारिक र अनौपचारिक विभिन्न तरिकाबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ । साक्षर नगरपालिका बनाउन लमही नगरपालिकाले विभिन्न प्रयासहरु गरेको छ ।

तलिका नं ५.१ साक्षरता सम्बन्धी विवरण

वडा नं‍.

साक्षरता

जम्मा जनसंख्या

प्रतिशत

!

$((!

Ç,O3A

*@.&!

@

$!$*

Ç,O3A

^*.&$

#

^%*^

8,A\Ç

&*.!^

$

%,**%

Ç,53\

().)(

%

e,ąą%

8,89O

*ą.ą#

^

$ąe%

5,39O

ą#.*e

e

$^%%

5,AAÇ

*%.$*

*

$eą!

5,AOA

**.^^

ą

##◦^

A,\89

ee.!@

hгdז

$e##@

5Ç,A\3

*#.**