लमही नगरपालिकामा एल.पी. ग्याँस इन्धनको प्रमुख स्रोतको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । एल.पी. 

ग्याँसको प्रयोग गर्ने घरपरिवार ट,टज्ञछ रहेको छ । यहाँ काठ र दाउरा प्रयोग गर्नेको संख्या 

घछद्धछ रहेको छ र यो कुल घरपरिवारको घज्ञ।घछ प्रतिशत हुन आउछ । त्यस्तै मट्टितेल प्रयोग 

गर्ने घरपरिवार छघ रहेको छ । तलको तालिका खाना पकाउने इन्धनको किसिम सम्वन्धी 

विवरणलाई दिईएको छ । 


तालिका नं. ७.४: खाना पकाउने इन्धनको किसिम सम्बन्धी विवरण


क्र.स

इन्धनको प्रकार

घरपरिवार संख्या

प्रतिशत


 काठ र दाउरा घछद्धछ घज्ञ।घ

35A5

3R.35

2

Pn.kL. UoזF;

ÇÇR5

58.A9

3

uז`a/ Uoז+;

9Ç9

8.59

4

dl§t`n

53

O.A9


cGo

R\9

R.R\


hгdז

RR,3O9

ROO

श्रोत : घरधुरी सर्वेक्षण २०७६


डायग्राम: नं ७.१: इन्धन उपयोग विवरण