लमही नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक वनक्षेत्र सम्बन्धी विवरणलाई तल देखाइएको छ । 

 

तालिका नं . ६.१: वन क्षेत्र सम्बन्धी विवरण 

वडा न.

विवरण

संख्या

क्षेत्रफल (हेक्टरमा)

सामुदायिक वन

२००५९.3

सामुदायिक वन

३०५८/६८

सामुदायिक वन

१५६०.

सामुदायिक वन

६६८.१६

सामुदायिक वन

७४८.

सामुदायिक वन

७४३

सामुदायिक वन

१६३१

सामुदायिक वन

२७३७.

सामुदायिक वन

१२

५५५५.६८

स्रोतः वन शाखा, लमही नगरपालिका २०७६